top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:
Можете да се свържете с нас на тел.: +359 887 717 600

solidifiquecosmetics@gmail.com 
Aдрес: София 1309, Илинден, бл.126, вх. Г

ФИРМА: СОЛИДИФИК ЕООД
Адрес на управление:  България, София 1309, „Илинден” 126, ап 78
Телефон : 359 886 55 27 09
Регистрационен номер в търговския и фирмен регистър: 206528914
Регистрационен номер по ДДС: BG206528914

Директор на публикациите и директор на марката SOLIDIFIQUE: Елина Фиркова

Финансиране: СОЛИДИФИК ЕООД

Сайтът https://www.solidifique.com/ (наричан по-нататък „Сайта») е финансиран от „Солидифик“ ЕООД, дружество, чиято дейност е в  сектора на производство и търговия на козметични продукти и чиито доходи произтичат от Услугите, които предлага и продуктите, които продава.

Администратор на Сайта: Wix.com Ltd 
Хостинг: Wix.com Ltd
1. ДЕФИНИЦИИ

1.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

1.2 Продавач – Солидифик ЕООД, наричано за краткост Солидифик.

1.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса solidifique.com и неговите поддомейни

1.4. Платформата – Сайта или мобилното приложение Solidifique.

1.5. Клиент – всяко физическо лице над 18 г., или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуниационните средства, предоставени от СОЛИДИФИК (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с СОЛИДИФИК и което е заявило създаването и използването на Акаунт.

1.6. Потребител – всяко физическо лице над 16 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.

1.7. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купавача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

1.8. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача

1.9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между СОЛИДИФИК  и Клиента, чрез който Клиентът заявява на СОЛИДИФИК , през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

1.10. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

1.11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване

ЧЛЕН 1 – ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Настоящите общи условия за ползване (наричани по-нататък „ОУП“) имат за цел да определят условията за ползване и достъп до Сайта, принадлежащ на СОЛИДИФИК ЕООД (наричани по-нататък “СОЛИДИФИК ЕООД”), които Потребителите (наричани по-нататък „Потребители”) приемат със самия акт на посещението си в Сайта.

Ако Потребителите не ги приемат, СОЛИДИФИК ЕООД ги приканват да напуснат Сайта.   
ОУП са подчинени на българското законодателство и могат да бъдат променяни по всяко време и без предизвестие. Като общо правило, на потребителя е забранено да използва Сайта или части от него в разрез със закона (авторските права) или в нарушение на настоящите ОУП.

Влизайки в Сайта, Потребителят приема да спазва ОУП такива, каквито са публикувани към датата на влизането.

ОУП са приложими към всеки потребител, който посещава Сайта.   

ЧЛЕН 2 – ОПИСАНИЕ НА САЙТА

Сайтът е достъпен единствено онлайн на следния адрес: https://www.solidifique.com/ 

Сайтът е създаден, за да предоставя информация, отнасяща се до козметичната марка СОЛИДИФИК (материали за продукти и съвети, игри и конкурси, бюлетини и т.н.) както и пълно представяне на различните серии на марката СОЛИДИФИК (наричана по-нататък „Марката”). Сайтът разпространява по-конкретно информация за продуктите на Марката с постоянната грижа да представя тези продукти, като това  представлява директна оферта за закупуването на продукти или услуги  (наричани по-нататък „Услуги”). 

Ако сте малолетен се задължавате да посещавате Сайта в присъствието на Вашите родители или настойници, които ще трябва предварително да приемат настоящите условия. Ако сте под шестнадесет (16) години, с приемане на общите правила и условия на сайта декларирате, че сте получили разрешението на Вашите родители или настойници да предоставите на СОЛИДИФИК ЕООД Вашите лични данни, за да имате достъп до Сайта, както и че сте съгласни да получавате информация от СОЛИДИФИК ЕООД Сайтът е изцяло финансиран от СОЛИДИФИК ЕООД.

Доколкото актуализирането на Сайта се осъществява като се взимат предвид всички дейности, може да се случи така, че някои нови информации, Услуги или съобщения вече да не са валидни към момента на тяхното разпространение или просто да не са актуални. СОЛИДИФИК ЕООД не могат да гарантират, въпреки че се полагат необходимите усилия за това, абсолютната актуалност на всички информации и Услуги, които се разпространяват в Сайта.

СОЛИДИФИК ЕООД не могат да гарантират точността и изчерпателността на информацията и Услугите, съдържащи се на Сайта. СОЛИДИФИК ЕООД ще внасят съответните корекции. Разпространяваните информации и Услуги, обаче, могат да бъдат предмет на актуализиране между момента, когато Потребителите са ги е забелязали и момента, когато са се запознали подробно с тях. Като следствие от това, СОЛИДИФИК ЕООД не гарантират по никакъв начин, че тези информации и Услуги са точни, пълни и актуални.  

Ползването на Сайта е изцяло отговорност на Потребителите. СОЛИДИФИК ЕООД не могат да бъдат държани отговорни за какъвто и да е резултат, получен вследствие на ползването на Сайта. 

Освен при изрични противоположни разпоредби, всяко нововъведение, което подобрява или увеличава функционалността на една или повече от съществуващите Услуги, както и всяка нова услуга, разработена от СОЛИДИФИК ЕООД ще бъдат подчинени на ОУП. Потребителите приемат факта, че Услугите са им предоставени на принципа „такива, каквито са”. Потребителите се задължават да ползват Сайта съобразно целите, описани в ОУП, да не ги променят, както и да не се опитват да насочват останалите Потребители към друга услуга. 

ЧЛЕН 3- УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО САЙТА

3.1. За да има достъп до Сайта, Потребителят следва да разполага с необходимия хардуерен и софтуерен капацитет за използването на Интернет. За да има достъп до Сайта чрез компютър, таблет или смартфон (наричани по-нататък „Устройства”), Потребителят трябва да разполага с подходящ високоскоростен Интернет или с мобилен абонамент, който позволява достъп до Интернет чрез компютър/таблет/съвместим мобилен телефон като : смартфон (IOS, Android, Windows), wap, wifi връзка и/или 3G / 4 G.

Потребителят осъзнава, че условията по договора му с неговия интернет или мобилен оператор ще продължат да бъдат прилагани по време на използването на Сайта. 

Потребителят ще поема сам всички такси, които могат да бъдат изисквани от интернет/мобилния оператор, произтичащи от оказаните Услуги за свързване с интернет, wifi, wap и/или 3G/4G, при използването на Сайта.

На Потребителя е забранено по време на използването на Сайта да възпрепятства и нарушава доброто функциониране на Сайта, на сървърите и мрежите и/или да променя, адаптира или прониква непозволено в Сайта, и/или да променя приложения или пък друг сайт, така че това да причини смущения във връзката със Сайта.   

Потребителят е наясно с ограниченията на интернет/мобилните и телекомуникационни мрежи и съответно се ангажира:

  • да защитава своите устройства от всякакви форми на вируси и от опити за проникване, неоторизиран достъп и/или използване от трети страни.

    • да спазва изискванията за инсталиране, експлоатация и поддръжка на своите устройства, необходими за доброто функциониране на Сайта.

 

 

3. 2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Използвайки Сайта, на Потребителите се забранява:

• да използват Сайта и Услугите му за политически, пропагандни или религиозни цели;
• да променят целите на Сайта;
• да провеждат нерегламентирани дейности, включително отнасящи се до носителите на права върху текстовете, фотографиите, изображенията, видеоклиповете и т.н.;
• да правят реклама или да привличат по друг начин вниманието на останалите Потребители към използването на каквато и да е друга услуга, независимо конкурентна или не;
• да засягат по какъвто и да е начин функционирането на Сайта;
• да нарушават законите за интелектуалната собственост;
• да нарушават действащите закони и разпоредби;

На Потребителите се забранява:
• да качват, изпращат или прехвърлят по електронна поща или по какъвто и да е друг начин всяко съдържание, което е незаконно, вредящо, заплашително, злоупотребяващо, представлява тормоз, клеветническо, вулгарно, непристойно или заплашващо личния живот на другите, подбуждащо към омраза, расизъм или укоримо по друг начин;
• да дават консултации, поместват, качват и предават всяко съдържание, което би противоречало на действащите закони във България и на територията на Европейския съюз, включително и на тези в областта на интелектуалната собственост;
• да се опитват да въведат в заблуда другите Потребители, като използват името или данните на други лица и особено като се опитват да се представят за служители или свързани с Услугите на СОЛИДИФИК ЕООД, за посредници, гидове или предоставящи настаняване;
• да качват, поместват, прехвърлят по електронна поща или по какъвто и да било друг начин всякакво съдържание, съдържащо вируси или всякакви кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, нарушават или ограничават функционалността на компютърните софтуери или други средства за телекомуникация, като списъкът не се ограничава само с тук изброените;
• да качват, поместват или прехвърлят по електронна поща или по какъвто и да е друг начин всяко съдържание, което нарушава права, свързани с патенти, установени търговски марки, производствени тайни, интелектуална собственост или всякакво друго право на собственост (наричани по-нататък „Правата”), принадлежащи на друг;
• да нарушават нормалния обмен на информация във форумите, като ускоряват движението на екрана така, че Потребителите да не могат да следят мненията и да напишат своето мнение, както и да извършват всяко друго действие с аналогичен смущаващ характер, което пречи на Потребителите да комуникират в реално време;
• да нарушават или смущават Услугата, сървърите, свързаните към Услугата мрежи или да отказват да се съобразяват с поставените условия, процедури, общите правила или разпоредби, приложими спрямо мрежите, свързани с Услугата;
• да притесняват по какъвто и да е начин някой отделен или повече Потребители;
• да събират и съхраняват лични данни и данни за идентификация, принадлежащи на други Потребители;

СОЛИДИФИК ЕООД или всяко лице или структура, определени от тях, ще имат право да заличават или изтеглят всяко съдържание, което нарушава разпоредбите на настоящите условия и/или на действащото законодателство и/или представлява нарушение по какъвто и да е друг начин.

Потребителите осъзнават също така, че всички рискове, произтичащи от използването на Услугите и на Сайта са за тяхна сметка. 


 

 

ЧЛЕН 4 – ИНФОРМАЦИОННО СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

4.1. Информация за продуктите и Услугите
Освен ако противното не е изрично указано, продуктите и Услугите, представени на Сайта представляват общо представяне на гамата продукти на Mарките. Информацията цели и създаване на договорни отношения. 

4.2.Използване на съветите, представени на Сайта

В Сайта има информация, която е предоставена на разположение на Потребителите. Това предоставяне не е свързано с трансфер на правата на собственост върху тази информация. На Потребителите е отстъпено единствена правото да се консултират и използват тази информация, но без изключителни права и само за тяхна лична употреба. В този смисъл, на Потребителите се забранява да копират или да възпроизвеждат информацията или части от нея по какъвто и да било начин и върху какъвто и да било носител, съществуващ или бъдещ, да превеждат информацията на какъвто и да е друг език, както и да я адаптират.

СОЛИДИФИК ЕООД не могат да бъдат държани отговорни за последиците, преки или непреки и/или за каквато и да е вреда, възникнала като резултат от несъвършенства в информацията или неправомерно проникване, променящо информацията. Освен това, СОЛИДИФИК ЕООД не поемат отговорност по отношение на резултатите, произтичащи от използването на информацията и на съветите, предоставени на Потребителите.

Освен всичко друго, СОЛИДИФИК ЕООД не дават никаква гаранция, изрична или подразбираща се, и не поемат никаква отговорност, свързана с използването на тази информация и на тези съвети. Те са предоставени само с информативна цел.

За всякаква допълнителна информация и/или при съмнение можете да пишете на следния:

Електронен адрес: solidifiquecosmetics@gmail.com
Пощенски адрес:  СОЛИДИФИК ЕООД – София 1309, Илинден, бл. 126, вх. Г

 

 

 

ЧЛЕН 5 Условия на договора

5.1. Сключване на договора

Представянето на стоки в онлайн магазина не представлява правно обвързваща оферта, а необвързващ онлайн каталог. Като кликнете върху бутона „направете поръчка“, вие подавате обвързваща поръчка относно стоките в пазарската количка. Потвърждението за получаване на поръчката се издава веднага след изпращането на поръчката и не представлява приемане на договора. Можем да приемем вашата поръчка, като изпратим потвърждение на поръчката по имейл или изпратим стоките, след което договорът между нас се формира.

Инструкции за оттегляне

5.2.Право на отказ

Имате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате каквато и да е причина.

Срокът за отказ ще изтече след 14 дни от деня, в който вие придобивате или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, придобива физическо владение на стоките.

За да упражните правото на отказ, трябва да ни информирате (СОЛИДИФИК ЕООД – София 1309, Илинден, бл. 126, ех. Г, имейл: solidifiquecosmetics@gmail.com) за вашето решение за оттегляне от този договор чрез недвусмислено изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да използвате приложения формуляр за изтегляне на образец, но това не е задължително.

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
 
До ………………………
/името на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/
 
……………….                                                                             …………………………….
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

За да спазите крайния срок за отказ, достатъчно е да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди да изтече срокът за отказ.

 

5.3.Ефекти от оттеглянето

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички получени от вас плащания, без разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за вашето решение за отказ от този договор. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същите платежни средства, които сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте уговорили друго; във всеки случай няма да понесете такси в резултат на такова възстановяване. Можем да задържим възстановяване на сумата, докато не получим обратно стоките.

Вие трябва да изпратите обратно стоките или да ги предадете на нас или на нашия доставчик на логистични услуги, без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който ни съобщите за оттеглянето си от този договор. Срокът е спазен, ако изпратите обратно стоките преди да изтече 14-дневният период.

Ние не поемеме разходите за връщане на стоките.

5.4. Изключване на правото на отказ:

Правото на отказ е изключено за договори за доставка на стоки (1), които са направени по спецификация на потребителя или са ясно персонализирани, или (2), които могат да се влошат или изтичат бързо, или (3) които са запечатани при доставка и са с трайно нарушена опаковка или са използвани.

5.5. Доставка

Доставката се предоставя само в ЕС и се счита, че е настъпила, когато стоките са доставени на посочения от вас адрес.

5.6. Гаранция:

Ние имаме законово задължение да доставяме продукти, които са в съответствие с тези условия. Ако доставените стоки са дефектни, вие имате право на вашите законови права като потребител. Солидифик не дава никакви допълнителни гаранции срещу дефекти, различни от правата, предвидени в закона.

5.7. Отговорност

Ние сме отговорни за предвидими загуби и щети, причинени от нас. Ако не успеем да се съобразим с тези условия, ние носим отговорност за загуби или щети, които понасяте, което е предвидим резултат от нарушаването на тези условия или ако не използваме разумни грижи и умения, но не носим отговорност за загуби или щети, които не са предвидими. Загуба или повреда е предвидима, ако или е очевидно, че това ще се случи, или ако към момента, в който тези условия са били въведени и у нас, и знаете, че това може да се случи, например ако сте ги обсъждали с нас преди или по време на покупката. Общата ни отговорност към вас във връзка с който и да е продукт, закупен чрез нашия уебсайт, не надвишава неговата покупна цена.

5.8. Цена за доставка

Вашата поръчка от Solidifique се изпраща чрез куриерски фирми Еконт или Спиди, според желанието на клиента. Цената за доставка се изчислява спрямо тарифите на куриерските фирми.

5.9. Плащане

Плащането може да се извърши чрез карта (MasterCard, Visa и Maestro) или при доставка с наложен платеж на куриера. Няма парични отстъпки за бързо плащане.

5.10. Цени

Нашите цени са в лева и са с включен ДДС.

5.11. Запазване на собствеността:

До получаването на пълното плащане стоките остават наша собственост.

5.12. Алтернативно разрешаване на спорове

Нито сме длъжни, нито желаем да участваме в алтернативни процедури за разрешаване на спорове в потребителските арбитражни съвети.

5.13. Договорен език / съхранение на текст на поръчката

Договорът се сключва на български език. Текстът на поръчката не се съхранява при нас и вече не може да бъде достъпен след приключване на процедурата за поръчка. Можете обаче да отпечатате текста на вашата поръчка веднага след изпращането на поръчката.

5.14. Прекратяване

Ако съдът намери част от тези условия за незаконни, останалите ще продължат да са в сила. Всеки от параграфите на тези условия работи отделно. Ако някой съд или съответният орган реши, че някой от тях е незаконен, останалите параграфи остават в сила в пълна сила.

5.15. Отказ

Ако не настояваме незабавно да направите каквото и да е, което трябва да направите при тези условия или ако забавим предприемането на стъпки срещу вас във връзка с нарушаването на тези условия, това не означава, че не е необходимо да правете тези неща и това няма да ни попречи да предприемем стъпки срещу вас на по-късна дата. Например, ако пропуснете плащане и ние не ви преследваме, но продължаваме да предоставяме стоките, все пак можем да изискваме от вас да извършите плащането на по-късна дата.

 

ЧЛЕН 6 – ОНЛАЙН ПУБЛИКУВАНЕ НА ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Сайтът позволява на Потребителите, след като са се идентифицирали, да използват услугата за оценки и мнения онлайн (наричани по-нататък оценки/мнения) , за да ги публикува като оценки и мнения за продуктите на марката.

Всеки Потребител е отговорен за своите Оценки/Мнения. СОЛИДИФИК ЕООД не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да са Оценки/Мнения, публикувани от който и да е Потребител.  

6.1. Интелектуална собственост
За всяка своя Оценка или Мнение, което Потребителите поместват на Сайта, Потребителите предоставят с настоящето на СОЛИДИФИК ЕООД безплатно, неотменимо, не изключително и важащо за целия свят право за срок от 10 години да възпроизвежда,  представя, използва, копира, променя, адаптира, превежда, създава свързани с това произведения, включва в други произведения и разпространява тази Оценка или Мнение (изцяло или частично), както и да го използва по всякакъв друг начин и/или да включва това съдържание към какъвто и да е носител, медия или технология.

С настоящето, Потребителите са предупредени, че СОЛИДИФИК ЕООД могат също да превеждат и публикуват техните Мнения и Оценки на своите страниците в социалните мрежи Facebook, Instagram и върху всяка версия на Сайта на чужд език и/или приложение към него (свързани сайтове и бюлетина, като този списък не е изчерпателен).

С настоящето, Потребителите са предупредени, че една такава публикация може да включва тяхното име (или потребителско име, както се препоръчва по-горе), използвано при публикацията на тяхната Оценка/Мнение. С настоящето, Потребителите приемат че техните Оценки/Мнения могат да бъдат използвани в асоциация с Марката и логата, свързани с нея, както и при условията, предвидени в настоящия параграф. 

6.2. За контакт
За всякакви въпроси или коментари, засягащи продуктите на СОЛИДИФИК ЕООД или тяхната употреба, Потребителите могат да се свържат с СОЛИДИФИК ЕООД на следния електронен адрес:
solidifiquecosmetics@gmail.com

СОЛИДИФИК ЕООД си запазват правото да изпратят Вашето мнение на своя отдел за Потребители, ако сметнат това за подходящо.

ЧЛЕН 7 – ПУБЛИКАЦИЯ НА СНИМКИ В САЙТА

7.1. Потребителите декларират и гарантират, че употребявайки solidifique.com, услуга предоставена на тяхно разположение и позволяваща им да постват снимки на Сайта и/или следните социални мрежи: Facebook, Instagram с добавка хаштаг #solidifique или да тагват профила ни @solidifique.official :

-  имат навършени осемнадесет (18) или повече години;
-  са направили тази снимка, изпратена в СОЛИДИФИК ЕООД и притежават всички права върху нея. В случай че Потребителят не е собственик на снимката, той гарантира на СОЛИДИФИК ЕООД, че е придобил споменатите права на собственост върху снимката-изображението и че с акта на публикуване се съгласява да ги отстъпи на СОЛИДИФИК ЕООД при условията, предвидени в настоящия член, без да е допустима каквато и да е било контестация от страна на трети лица спрямо СОЛИДИФИК ЕООД. В случай че Потребителят не притежава никакви права върху снимката-изображението, той ще бъде държан отговорен за всеки съдебен спор, свързан с нарушаване на правата на трети лица.
- имат разрешението на всички лица, които се появяват на снимките да предоставят правата, залегнали в ОУП;
- използването на техните снимки от страна на СОЛИДИФИК ЕООД не засяга правата на трети лица и не нарушава никакъв закон; както и че
- са чели, разбрали и приели ОУП.

Следва да се има предвид и че всеки месец СОЛИДИФИК ЕООД могат да обявяват „снимка на месеца”, която да бъде поместена на предно място като публикация в Сайта, както и в Instagram, без никакво заплащане в полза на Потребителя.

Потребителите са задължени:

  • да се държат подобаващо и да не нарушават личния живот на трети лица,

    • да не предоставят съдържание и/или снимки, които:

(i) нарушават правото на интелектуална собственост на трети лица и/или правата върху снимки на трети лица и/или уважението спрямо личния живот;
(ii) са противоположни на действащите европейски закони и разпоредби или на добрите нрави (включително със съдържание, което е фалшифицирано, клеветническо или обидно, или което дискриминационно, подбужда към омраза или насилие, засяга личния живот на трети лица или застрашава малолетни);
(iii) представят конкурентен(и) продукт(и) или компании на СОЛИДИФИК ЕООД. Подразбира се, че терминът „конкурентен продукт” означава продукт с качествата на козметичен и с индикации, сходни или подобни на продуктите, продавани от СОЛИДИФИК ЕООД.

Снимката (те) изпратени от Потребителите също така не трябва да бъдат:
- с порнографски, расистки и педофилски характер или нарушаващ правата на малолетни;
- с клеветнически, дискриминационен, опозоряващ или обиден характер към отделен човек или юридическо лице;
- в нарушение на правото или на действащите закони и разпоредби;
- във възхвала на престъпления против човечеството;
- с подбуждащ към омраза или насилие характер;
- със засягащ човешкото достойнство характер;
- с подбуждащ към консумацията на наркотици, алкохол и тютюн характер;
- в нарушение на интелектуалната собственост;
- в нарушение на правилата за реклама;
- със застрашаващ малолетните характер.

Горният списък не е изчерпателен.
Неспазването на тези условия ще означава непубликуването на снимката (те) от страна на СОЛИДИФИК ЕООД.

Aко СОЛИДИФИК ЕООД понесат каквито и да било загуби или щети вследствие на предоставянето на декларации с невярно съдържание от страна на Потребителите по отношение на условията предвидени в този член и в ОУП, Потребителите признават и приемат да обезщетят за тези загуби или щети СОЛИДИФИК ЕООД.

Подразбира се, че всяко действие, извършено в рамките на приложенията за на сайта, не е управлявано нито спонсорирано от компанията Facebook®, като последната не може по никакъв начин да бъде държана отговорна за каквито и да било съдебни спорове, свързани с тези действия. 

7.2. Интелектуална собственост
За всяка снимка (и), които Потребителите предоставят на Сайта и/или на цитираните по-горе социални мрежи, Потребителите дават на СОЛИДИФИК ЕООД безплатно, неотменимо, не изключително и важащо за целия свят право за срок от 10 години да възпроизвежда,  представя, използва, копира, променя, адаптира, създава свързани с това произведения, включва в други произведения и разпространява тази (тези) снимка (и) (изцяло или частично), както и да ги използва по всякакъв друг начин и/или да включва това съдържание към какъвто и да е носител, медия или технология.

С настоящето, Потребителите са предупредени, че СОЛИДИФИК ЕООД могат също така да публикуват тяхната (техните) снимка (и) на своите страниците в социалните мрежи Facebook, Instagram и върху всяка версия на своя Сайт на чужд език и/или на приложение към Сайта (свързани сайтове и бюлетина, като този списък не е изчерпателен).

С настоящето, Потребителите са предупредени, че една такава публикация може да включва тяхното име (или потребителско име, както се препоръчва по-горе), използвано при публикуването на тяхната (техните) снимка (и). С настоящето Потребителите приемат, че тяхната (техните) снимки могат да бъдат използвани в асоциация с Марката и логата, свързани с нея, както и при условията, предвидени в настоящия параграф.    

Освен това Потребителите приемат че:
- СОЛИДИФИК ЕООД нямат никакво задължение да използват тяхната (техните) снимка (и): решението за използването им принадлежи на СОЛИДИФИК ЕООД;
- СОЛИДИФИК ЕООД няма да използват тяхната (техните) снимка (и) по начин, които не е предвиден в ОУП без тяхното предварително писмено съгласие, както и че
- СОЛИДИФИК ЕООД ще уважават винаги техните морални права върху снимката (те) им.

Потребителите могат да оттеглят споменатите права във всеки един момент, като заличат хаштага, свързан с Mарката или снимката (те), или като ни изпратят мейл на следния електронен адрес: contact@solidifique.com . СОЛИДИФИК ЕООД ще направят всичко възможно, за да спрат използването на снимката (те) веднага след като получат искането.  

7.3. СОЛИДИФИК ЕООД ще поемат отговорност за всяка загуба или пряка щета, която Потребителите биха претърпели вследствие на неспазване от СОЛИДИФИК ЕООД на настоящите ОУП. Независимо от това, в рамките на предвиденото от закона, СОЛИДИФИК ЕООД отхвърлят  отговорността за (i) всеки разход, загуба или особена щета, които са непряки, допълнителни или последващи; (ii) загуба на печалба, (iii) пропуснати ползи, договори или възможности за бизнес, или загуба на добро име; (iv) загуба на доход или предвиждани икономии; (v) загуба или компрометиране на данни или информация; както и (vi) всяка щета, произтичаща от използването на снимката (те), така, както е предвидено от ОУП,  независимо дали се касае за квази-деликт, договорното или друга област на правото и дори и ако СОЛИДИФИК ЕООД са били информирани за възможното възникване на такива щети.

ЧЛЕН 8 – ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

8.1 ОТГОВОРНОСТ
Ползването на Сайта е изцяло и под пълната отговорност на Потребителите, които се задължават да го използват съобразно неговото предназначение.

СОЛИДИФИК ЕООД гарантират безпроблемното използване на Сайта от Потребителите и гарантират по-специално, че сайтът не нарушава интелектуалните права на трети лица и че е оригинален. СОЛИДИФИК ЕООД гарантират, че Сайтът е съобразен с действащите разпоредби на европейското законодателство и със стандартите на IT индустрията в областта на сайтовете.

Потребителите се ангажират да не вкарват, волно или неволно, вируси, бъгове или файлове от каквото и да е естество, които могат да нарушат функционирането на Сайта, като при подобен случай те сами ще поемат цялата отговорност.

С оглед защитата на всички, СОЛИДИФИК ЕООД могат да преследват по съдебен път Потребителите, които са в нарушение.

Потребителят декларира и гарантира, че познава отлично особеностите и ограниченията на Интернет, включително и това, че при прехвърлянето на данни и информация в мрежата техническата надеждност е относителна, като тези данни циркулират в най-различен тип мрежи с различен капацитет и възможности, което в дадени периоди може да наруши достъпа или да го направи невъзможен.

СОЛИДИФИК ЕООД не могат да бъдат държани отговорни за каквато и да е щета, настъпила вследствие на свързването със Сайта или използването на Сайта от потребителя.

СОЛИДИФИК ЕООД не могат да бъдат държани отговорни за грешки, пропуски, вируси или резултати, които са резултат  от неправилната употреба на Услугите, на информацията и на Сайта.   


СОЛИДИФИК ЕООД, неговите ръководители или служители, не могат да бъдат държани отговорни:
- за каквато и да е щета, произтичаща от свързване със, достъп до или ползване на Сайта;
- за щети, произтичащи пряко или непряко от посещаването на Сайта или употребата на Услугите в него;
- за преки или непреки щети, произтичащи от ползването на Сайта, включително и за всяка оперативна, финансова или търговска щета или загуба на сайтове или данни във всяка информационна система, дори и ако СОЛИДИФИК ЕООД  са били запознати с възможността за подобни щети.

СОЛИДИФИК ЕООД в никакъв случай не могат да бъдат държани отговорни за загуба на информация/Услуги или вреди, свързани с тази Услуга. Никоя информация и Услуга, предоставени от Сайта не могат да бъде тълкувани като каквато и да е гаранция.

Под условията на действащото законодателство и разпоредби, СОЛИДИФИК ЕООД не могат да бъдат държани отговорни за каквато и да е вреда, включително и, но не само, за пропуснати ползи, загуба на клиенти, на данни, на нематериални активи, която може да произтече от използването или от невъзможността за използването на Сайта, и като цяло за всяко събитие, което има отношение към Сайта и/или какъвто и да е друг сайт.  

8.2. ПРОМЯНА ИЛИ СПИРАНЕ НА САЙТА
СОЛИДИФИК ЕООД полагат усилия да поддържат достъпа до Сайта в режим 7/24, но нямат задължение да го постигнат.  СОЛИДИФИК ЕООД могат да прекратят достъпа до него, включително и за целите на поддръжката и подобряването му. СОЛИДИФИК ЕООД не са отговорни по никакъв начин за всички тези прекъсвания, както и за последствията, които могат да произтекат за Потребителя или за което и да е трето лице.

СОЛИДИФИК ЕООД си запазват правото да променят или заличават Сайта без предизвестие и без да носят отговорност за това. Заличаването или промяната на Сайта не могат по никакъв начин  да доведат за Потребителя до специално партньорство или до обезщетения за щети или лихви.

8.3. ГАРАНЦИИ
Потребителите съзнават и приемат изрично че:

• ползването на Сайта и Услугите му от тях е за техен собствен риск и сметка. Услугата е предоставена на принципа „такава, каквато е” и е достъпна в зависимост от нейната разполагаемост, като  СОЛИДИФИК ЕООД не предоставят изрична или подразбираща се гаранция, отнасяща се до качеството или съвместимостта на Услугата с конкретна, специфична употреба, и не нарушаването на правилата за ползване на Сайта от Потребителите (списъкът не е изчерпателен).

• СОЛИДИФИК ЕООД не гарантират, че сайтът и/или Услугите ще отговорят на техните очаквания; че няма да бъде прекъсвани, че винаги ще бъдат налични и че няма да имат никакви грешки; че резултатите, които могат да бъдат получени при употребата на Услугите ще бъдат точни и надеждни;  че качеството на всички Услуги, информации или всякакъв друг материал, получен от тях чрез Услугата ще бъде на нивото на техните очаквания, както и че недостатъците на използвания софтуер, ако има такъв, ще бъдат коригирани.

• Всеки свален материал, или получен по какъвто и да е друг начин при използването на Услугата е за риск и сметка на Потребителите, които сами носят отговорност за всяка щета, понесена от техния компютър или за всяка загуба данни, свързана със свалянето на този материал.  

ЧЛЕН 9 – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Освен при противоположни разпоредби, съдържащи се в настоящето, всички елементи от Сайта и самият Сайт (включително и особено текстовете, данните и базите данни, графиките, логата, марките, наименованията, анимациите, изображенията, видеоклиповете, звуците, софтуера и всички други елементи) са собственост на СОЛИДИФИК ЕООД и/или на трети лица, които са им отстъпили права.
 

ЧЛЕН 10 – ХИПЕРТЕКСТ ВРЪЗКИ
Потребителят е информиран за факта, че СОЛИДИФИК ЕООД могат да предоставят връзки към други интернет сайтове и/или външни приложения. Тези интернет сайтове и/или приложения са независими от Сайта.

СОЛИДИФИК ЕООД не редактират, нито контролират източниците и съдържанието на тези интернет сайтове или на техните връзки към други интернет сайтове и/или приложения. Връзките към тези интернет сайтове и/или приложения в никакъв случай не представляват одобрение, валидиране или присъединяване на СОЛИДИФИК ЕООД към съдържанието на тези интернет сайтове и/или приложения или към начина, по който те могат да бъдат използвани.

Следователно, СОЛИДИФИК ЕООД не могат да бъдат държани отговорни за съдържанието, продуктите, услугите, рекламата, бисквитките или други елементи на тези интернет сайтове, както и за всички щети или загуби, доказани или предполагаеми, последващи или които са във връзка с употребата на информацията, услугите или данните, предоставени от тези интернет сайтове и/или приложения.

Създаването на хипертекст връзки в Сайта може да бъде осъществявано само с предварителното писмено разрешение на СОЛИДИФИК ЕООД. Всяко искане за разрешение следва да бъде адресирано до следния електронен адрес: contact@solidifique.com

ЧЛЕН 11 – ЛИПСА НА ОТКАЗ И ЧАСТИЧНА НИЩОЖНОСТ
При хипотезата, че някоя от разпоредбите на ОУП се окаже нищожна или не може да се случи, в резултат на промени в законодателството, на разпоредбите или на решение на съда, това в никакъв случай не може да засегне валидността и спазването на другите разпоредби от ОУП.

Фактът, че някоя от страните не се е позовала на която и да е разпоредба от ОУП не може да означава отказ от позоваване на същата тази разпоредба в последствие.  

ЧЛЕН 12 – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
В случай, че някоя разпоредба на ОУП загуби своята валидност или ако ОУП съдържат непълноти, въпросната разпоредба ще бъде заменяна с друга, която да се доближава най-много до нея от юридическа гледна точка.

Потребителите декларират и признават че са чели ОУП и използването на Сайта представлява от страна на Потребителите пълно и безусловно приемане на ОУП в тяхната цялост.

За всички въпроси засягащи ОУП, коментари или бележки по Сайта или по потребителските им профили, Потребителите могат да изпращат мейли на следния адрес: contact@solidifique.com

ЧЛЕН 13 – ПРОМЕНИ НА ОУП
ОУП могат да бъдат променени по всяко време от СОЛИДИФИК ЕООД. Потребителят ще бъде информиран за тези промени. Всяко използване на Сайта след информирането за промяната ще се смята за приемане на ОУП. Приложимите ОУП следователно ще са тези, които са в сила за Сайта към датата на неговото използване от Потребителя. В случай на несъгласие с промените в ОУП, Потребителят се ангажира да не използва Сайта.

В случай на превод на ОУП, единствено българската версия е валидна и приложима. 

ЧЛЕН 14 – ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА
ОУП са подчинени на българското право.

Всеки спор, който би се породил във връзка с настоящите ОУП ще бъде уреждан чрез извънсъдебно посредничество, преди да се премине към съд или арбитраж.

В случай на неуспех на посредничеството, спорът ще бъде отнасян към компетентната юрисдикция в ресора на компетентния съд в България.

bottom of page